මේ වන විට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් පහත දැක්වෙන රෝහල් 12 තුළ මෙම රෝගයට ප්‍රතිකාර ගැනම සඳහා විශේෂ පහසුකම් සලසා දී තිබෙනවා.
– ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනය MRI
– උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල-රාගම
– ගම්පහ මහ රෝහල
– මීගමුව මහ රෝහල
– ජාතික රෝහල-මහනුවර
– ශික්ෂණ රෝහල-කරාපිටිය
– ශික්ෂණ රෝහල- අනුරාධපුර
– ශික්ෂණ රෝහල-යාපනය
– ශික්ෂණ රෝහල- කුරුණෑගල
– පළාත් මහරෝහල-රත්නපුර
– පළාත් මහරෝහල-බදුල්ල
– ශික්ෂණ රෝහල-මඩකලපුව